History, Philosophy

భారత జాతీయ వాదం – బంకిం చంద్ర ప్రభావం

భారత జాతీయ వాదం మిద ప్రబలం అయిన ప్రబావం చూపిన త్రయం దయానంద-వివేకానంద- అరవింద గోష్ అయితే, తన రచనలతో భారత జాతీయవాదం కి బంకిం చంద్ర poetic expression (భారత మాత రూపం లో) ఇచ్చారు. 1905 బెంగాల్ ఉద్యమం లో బంకిం బాబు వందేమాతరం కు అరవింద గోష్ spiritual expression ఇచ్చారు. ఆ తరువాత, స్వాతంత్ర ఉద్యమం లో వందేమాతరం పోరాట యోధుల గుండె చప్పుడు అయింది.

బంకించంద్ర బ్రిటిష్ ప్రబుత్వం లో డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా పని చేసినపటికి, బెంగాల్ సాహిత్యం లో తన అమూల్యం అయిన రచనలతో చెరగని ముద్ర వేసారు. మొదట్లో బంకిం సాహిత్యం ప్రేమ-కుటుంబ నేపధ్యం లో సాగినప్పటికీ, ఆ తరువాత ఆత్యత్మికత, మతం, జాతివాద నేపధ్యం లో సాగాయి. బెంగాల్ లో జరిగిన సాధువుల తిరుగుబాటు నేపధ్యం లో రచించిన ఆనంద మటం , అందులోని వందేమాతర గేయం విశ్వ కవి టాగోర్ మరియు రుషి అరబిందో మిద బలం అయిన ప్రబావం చూపాయి.

ఒక నవల లోని పద్యం జాతీయ ఉద్యమ కారుల గుండె చప్పుడు ఎలా అయింది అని పరిశీలిస్తే, ఆనందమటం నవల మొత్తం సాధువులు బ్రిటిష్ ప్రబుత్వాన్ని ఎలా ఎదిరించారు అని నేపధ్యం లో నడుస్తుంది. బెంగాల్ విబజనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమం లోఅరబిందో ఆనందమటం ని స్పూర్తిగా తీస్కొని కళాశాల విద్యార్దులతో అతివాద ఉద్యమానికి ఉపిరి పోశారు. ఆ ఉద్యమం లో బిపిన్ చంద్ర పాల్, బరింద్ర గోష్, సిస్టర్ నివేదిత (వివేకానంద ప్రియ శిష్యురాలు) వంటి వారు పాలు పంచుకున్నారు.

బాల్-పాల్-తిలక్ త్రయం మిధ బంకిం రచనల ప్రబావం స్పష్టంగా ఉందని చరిత్రకారులు చెబుతారు. వారి ద్వారా వందేమాతరం ప్రబావం భారత దేశం అంతా పాకింది. అరవిందుని మాటలో చెప్పాలి అంటే వందేమాతరం స్తుతించిన మాత సాక్షాత్తు దుర్గ దేవి అంశ. ఆ మాతే భారత మాత..

History, Philosophy, Politics

Vivekananda vision – Mother India

When entire nation shifted its focus on Akbaruddin communal and provoking speech. Hindu new paper, mouth piece & harbinger of pseudo secular intellectuality, published an article claiming Indian nationalism is obsessed with male chauvinism as it projected Swami Vivekananda picture.

Sanjay Srivastava, professor of sociology, must have forgot about the genesis of Hindu nationalism and its association with woman, shakthi, spiritual and esoteric culmination of durga and kaali. It was Hindu nationalism which gave much priority to women.

Sanjay should remember that it was Swami Vivekananda who visioned India as mother India, Bankim viewed India as Bharat Matha and Sri Aurobindo viewed India as Bhawani Bharthi.. I could not understand how half knowledge Sanjay deliberately discarded the importance of women,shakthi, kaali and Durga..

Hindu News paper & Sanjay get well soon.

Vivekananda vision – Mother India

History, Management, Philosophy, Politics, Reviews, Society

Gun culture and USA

The tragic gun firing at a midnight screening of “The Dark Knight Rises” in Aurora, Colorado, USA, is an alarming signal of penetration  of  gun culture among both urban and rustic teens, through the popular forms of  Movies and Video Games.

Why USA is prone to such mindless,ruthless and dramatic gun firings, particularly by depressed teens,  since some decades, why not developing countries ?

Before analyzing the genesis of  gun culture and popular media , we must go through the genesis of Guns/Arms Manufacturing in USA Soil. It was arms and dynamites production which accelerated and championed USA economy among world super powers in the early 1920’s.  It was USA, which orchestrated nuclear race, by nuclear bombing in Japan to show its supremacy, and placed world on the brink of  volcano made up of nuclear lava.

In addition to this issues and background, the worst case is free availability of  Guns and weapons in USA. Gun licencing policy and its availability is not stringent, in fact it is free liberal, as like US economy. One can easily procure guns and arms in USA soil without having any proper examination and verification, unlike developing nations.   This incident, which may provoke another set of teens,  in turn may trigger another Colorado firing.

Philosophy, Society

What is violence?

I have been haunting by this question right from my plus two. I had to go through bundle of books and journals across library in search of exact definition for violence.

All the violence may not be in the form of red blood.Violence emerged as indispensable part of our daily activity. We could trace the violence in our out dated orthodoxy social customs, Caste structure, Religious and class aggression, even in our family system where females deprived of freedom under the clutches of male aggression.Now, Violence occupied in the form of sex,culture,race,inequality, gender,class,caste,region and religion.

Jiddu Krishnamurti used to say that people love violence and have been habituated to it. Jiddu’s vision of violence is more practical and real. Hypocrite people always condemn violence in different forms but they do practice in reality. They stress freedom for women but they dominate and humiliate women at their homes. People openly criticize caste structure but they are ever ready to praise their castes and leaders hail from it.People consider wars and murders are symbols of heroism, race superiority and national superiority.

After the end of world wars, we have convened several international groups which promise universal peace.They have bitterly failed. Prior to formation of international groups, there were wars among nations at battle field. Now, scenario has been changed. Terrorist organizations have been originated from religious aggression or inequality. Wars have been taking place among the people across busy areas in the form of  bomb blasts and sniper attacks. Rabindra Nath Tagore used to debunk this international groups claiming  “International groups are like a band of policemen consist burglars as international groups are mere mixture of nationalist groups”.

Philosophy

Resurrection of Baba

satya sai

Satya Sai Baba, the most charismatic saint of modern India, made his way into the god almighty parabrahmam today at whee hours by causing deep sorrow in the hearts of  tens of millions of devotees across the globe..

There are hundreds of saints and gurus have been to Hinduism. But, Satya Sai made an indelible impression among people..

Its time to pose a question, what made him special, why people attracted towards Sai ??

He made synthesis of Shaiva, Shaktha, Vaishnava, Sufism(Shirdi Sai typical style of preaching) and Christian pacifism with the blend of Upanishads vedanta. Which made him a unique spiritual guru.

His service and charity to the needy is incredible and incalculable.

To be continued…

History, Philosophy

Origins of “hindu”

 

There is no word of Hindu in sacred literature like vedas, upanishads and brahmanas..

“The word Hindu, by which it is the fashion nowadays to style ourselves, has
lost all its meaning, for this word merely meant those who lived on the
other side of the river Indus (in Sanskrit, Sindhu). This name was murdered
into Hindu by the ancient Persians, and all people living on the other side
of the river Sindhu were called by them Hindus.”

– Swami Vivekananda in Lectures from Colombo to Almora

With the arrival of Britishers, Hinduism emerged as synonym for Sanathana Dharma..

Hinduism/Sanathana dharma is not a single religion unlike Abrahamic faiths. It is a mixture of various contradictory religions, faiths, schools and views of Shaiva, Vaishnava, Shaktha, Yoga, Smarta and Vedanta..

It is not a single rigid religion, it is a civilization..

History, Philosophy

Why hitler adopted ‘swastika’, symbol of sanathana dharma?

Swastika is the symbol for aryan race and sanathana dharma..

All the dharmic religions like Hinduism, Buddhism,Jainism use swastika as an important symbol for their religion and culture..

There is a wide debate in Indian historians whether Aryans are domestic/ invaders from europeans. Hitler believed that Aryans and German are from same descent..

Hitler, who claims himself from Aryan race, adopted swastika as their symbol in 1920..

The reason behind his strong adoption of swastika is his reluctance towards Christianity, Judaism. He used to stress German race is aryan and quite different from other European races..

 

It was Nostradamus who speculated in 16th century that a new leader could dominate the world, most probably from non abrahamic religion.

Friedrich Nietzsche, famous German philosopher, coined a new word called “over man” “super man” claiming a new world leader is going to emerge.. Christian missionaries called that person as anti christ.

Christian missionaries and Abrahamic religions were shocked with the strong writings of Nietzsche and his vision of anti christ..

Hitler tried to identify himself as anti christ/super man/over man. He started the recitation of aryan race claiming germans are aryans and they are superior than other European races..

History, Philosophy, Society

Kancha Ilaiah- Dalit Idealogue

kancha Ilaiah, Professor of political science of Osmania University, is considered as as part of influential trinity(Kancha Ilaiah,Bojja Taarakam and Katti Padma rao) who strive progressive Dalit movement and politics in Andhra Pradesh. There is a wide belief among general public that Kancha Ilaiah has dalit background but he hailed from OBC of “Golla” caste. Despite his scholarly experience in political science, he came to lime light with historical research papers and strong criticisms on Brahmanism, higher castes and Hindus. He is enough proud to consider himself as anti Hindu. He baptized Buddhism and wrote several research papers on buddhist history and philosophy.

His famous work “why iam not a hindu” acclaimed positive and negative responses from intellectual and scholars from different parts of the world. Some eminent historians like Romilla Thapar tagged Ilaiah as a pseudo historian who approached several fictions to dalit history and thoughts. According to Ilaiah, Hinduism is nothing but a Brahmanism which done a massive cultural destruction of backward classes and dalits. He urges for the need of literacy among dalits and backword classes.Being a Dalit sympathizer, He staunchly supports the candidacy of Mayawathi for prime minister of India by calling Marxists to support her. ” Hindusim is the only religion in which gods wear destructible weapons and tries to justify the bloody violence” says Kancha ilaiah in several interviews.

History, Philosophy, Reviews

Why iam an atheist – Bhagat Singh

 

Bhagat singh, the name itself a symbol of revolution and patriotism. While reading research papers and history books,  I was moved by his stand and ideology on various issues at his very age of 24 years. I had a feeling that Bhagath singh was a extremist approached violent path from young blood, later I  confessed that he was also a great philosopher. India Today published in a survey that Bhagat sing is the greatest indian with the 27% of indians approval, Netaji managed to get 2nd slot with 17%. Bhagath singh was initially gandhian and inspired by gandhi non co-operation movement. Gandhiji’s recall of non co-operation movement and Lala Lajpath Rai death which resulted from brutal lati charge made a greater impact on Bhagath Singh. He had adopted a violent path for the liberation of India.

“Why iam an atheist” is an essay written by Bhagath singh who got vexed with belief in god during his imprisonment days prior to his death. Surprising fact is  Bhagath Singh was active participant of  Swami Dayananda Saraswathi Arya Samaj during his teenage. Later, Bhagat singh drawn inspiration from Marxist and Anarchistic school of philosophers Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Leon Trotsky and Mikhail Bakunin. In this essay, Bhagat condemned the presence of god claiming he has witnessing  poverty and human suffering of millions of people as just like a king nero who fiddled when Rome was being burnt . Though iam not an atheist, I was convinced by the anger and displeasure of Bhagat singh who dream a free and poverty less India. Interesting aspect is both the SFI and ABVP, student wings of communistic and hindutva idealogies, have been trying to identify and locate their ideology with the legacy of Bhagath Singh. I always feel, people remember Bhagat Singh  but not his revolutionary  ideology,  sacrifice,humanism and  great patriotism.